PRIVACYVERKLARING crawl academy

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door crawl academy en sluit aan bij de geldende reglementeringen, in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Onder invloed van een wereld in voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken. Wij nodigen u uit steeds de laatste versie ervan op onze website te raadplegen.

UW PRIVACY WORDT ALTIJD GERESPECTEERD.

Crawl academy is erg begaan met uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons bezorgd worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Gegevens die u verstrekt worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze initieel werden opgevraagd of doorgegeven. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit onvermijdelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Crawl academy is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Crawl academy is verantwoordelijk voor deze Privacyverklaring. Het doel ervan is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

WIE VERWERKT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Deze toegang is beperkt tot de mate waarin de betrokken personen deze gegevens nodig heeft voor de uitoefening van de functie en-/of opdracht.

DERDE PARTIJEN BETROKKEN BIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Er zijn geen derde partijen betrokken bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BIJGEHOUDEN EN VOOR WELK DOEL WORDEN ZE GEBRUIKT.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact met u op te nemen zoals bv. naam, (e-mail)adres, rekeningnummer, ... . Voor zover als nodig, afhankelijk van de activiteit (kunnen) wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen:

1. Persoonlijke gegevens eigen aan de behandeling van uw vraag tot zwemles, via het contactformulier van de website.

Al de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede dienstverlening die ik als zweminstructeur verleen worden bijgehouden in een database die onder een strikte beveiliging enkel toegankelijk is voor de zaakvoerder die uw aanvraag behandelt.  De website heeft een HyperText Transfer Protocol Secure link die garant staat voor de veilige versleutelde uitwisseling van gegevens.  De gegevens wissen wij binnen de week na het geven van de laatste les.  U kan op eenvoudig verzoek vragen deze gegevens eerder te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar guy.carlens(at)skynet.be.  Deze gegevens worden binnen de 24 uren verwijderd.

2. Persoonlijke gegevens bij het plaatsen van een bericht als referentie.

Wanneer u een bericht plaatst als referentie vragen wij uw naam en e-mailadres.  U kan geen bericht plaatsen zonder de code in te typen die u wordt gevraagd onderaan het formulier.  Tevens dient u het selectievakje aan te vinken waarmee wij uw goedkeuring vragen voor het plaatsen van het bericht, dit selectievakje bevind zich onder het veld waar de code dient ingevuld te worden.  Op eenvoudig verzoek kan u het bericht laten verwijderen door een e-mail te sturen naar guy.carlens(at)skynet.be.  Dit wordt binnen de 24 uren verwijderd.

3. Gegevens die u achterlaat bij het bezoek aan onze website.

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Zie de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie.

4. Persoonlijke gegevens die u ons bezorgt bij deelname aan een activiteit die wij organiseren.

Wanneer u zich inschrijft voor een studiedag of andere activiteit die crawl academy organiseert vragen wij enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de praktische organisatie van deze activiteit. Ingeval u deelneemt aan een van onze activiteiten kunnen er ook foto's/video’s van de activiteit gemaakt worden. Zonder uw toestemming zullen foto's waarop u duidelijk herkenbaar bent niet gepubliceerd worden.  U kan vragen deze foto’s/video’s te verwijderen op bijvoorbeeld social media.  Op eenvoudig verzoek kan u dit laten verwijderen door een e-mail te sturen naar guy.carlens(at)skynet.be  Dit wordt binnen de 24 uren verwijderd.

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE OVER DE BIJGEHOUDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te laten aanpassen of te laten wissen. U kan eveneens vragen deze gegevens over te dragen aan een derde partij. Dit alles kan te allen tijde gebeuren via verzoek per e-mail op guy.carlens(at)skynet.be.  Het spreekt vanzelf dat het wissen van de gegevens de stopzetting van de service, informatieverstrekking of dienstverlening tot gevolg heeft.

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met dienstverlening die wij met u hebben gesloten worden minstens actief bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het plaatsen van een bericht in het gastenboek (referenties) worden bijgehouden in de backend van de website zolang u niet de toestemming geeft om deze gegevens te wissen.  De backend van de website is dubbel beveiligd met een paswoordzin en unieke gebruikersnaam. De website heeft een HyperText Transfer Protocol Secure link die garant staat voor de veilige versleutelde uitwisseling van gegevens.

NIET TEVREDEN, EN WAT ZIJN UW RECHTEN.

Bent u niet tevreden met onze privacyverklaring of de tijdige gevolgen die we aan uw verzoeken geven? Dan mag u ons altijd contacteren om uw bezorgdheid of klacht te melden.
Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit).